Prijava predavanjaPoziv za prijavu sažetaka izlaganja na EdukAlu 2019

Pozivamo Vas da aktivno sudjelujete na Petoj konferenciji o Alzheimerovoj bolesti - EdukAl 2019 i prijavite prijedlog izlaganja svojih praktičnih iskustava do 1.10.2019. (poveznica na obrazac za prijavu sažetka nalazi se na izborniku lijevo - vidi Predložak).

Tematske cjeline unutar kojih to možete učiniti opisane su u preliminarnom programu EdukAl-a 2019 i u prijavnici tema izlaganja.

Svojom prezentacijom pružit ćete mogućnost sudionicima konferencije da saznaju više o Vašem radu i da s njima podijelite svoja iskustva i zapažanja. Sažetak Vašeg izlaganja bit će otisnut u Zborniku sažetaka konferencije i tako trajno zabilježen.

Odabir tema učinit će Programsko organizacijski odbor EdukAl-a 2019. U svakoj tematskoj cjelini bit će odabrane tri teme. Rezultati odabira bit će svim prijaviteljima priopćeni e-poštom početkom listopada. 2019.

Osobe koje će prezentirati odabrana izlaganja na EdukAl-u 2019 imat će status predavača i time su oslobođene plaćanja kotizacije (odnosi se samo na glavnog autora - prezentera). Svim autorima priznaju se bodovi za aktivno sudjelovanje prema pravilnicima njihovih stručnih komora.

Neprihvaćene teme moguće je prijaviti kao prezentacije plakatima (poster-prezentacije) do 15.10.2019.

Za dodatne informacije možete se obratiti izravno predsjedniku Programsko-organizacijskog odbora EdukAl-a 2019, g. Tomislav Huiću putem e-pošte tomislav.huic(at)alzheimer.hr, a ukoliko je potrebno i telefonom na broj 091 48 10 194.

Rokovi

Prijedlog teme sa sažetkom sadržaja izlaganja: 1.10.2019.

Odobrenje tema: 3.10.2019.

Upute i savjeti za izradu sažetka

Sažetak – do 300 riječi.

Jasno i što preciznije navedite:

  • Predmet i cilj predložene teme (čime se ona bavi i što se s njom postiže)
  • Kome je posebice namijenjen vaš program rada ili načina pristupa, inovacija, uređenja okružja ili prakse javnozdravstvenih ili socijalnih politika.
  • Način na koji su u praksi postignuti rezultati i njihov značaj.
  • Savjete o načinu primjene vaših iskustava, korištenja vaših metoda ili mogućnosti.
  • Unaprjeđenja koja bi se mogla učiniti.

Ne zaboravite preuzeti predložak prijavnice teme i sažetka izlaganja.